Ghana

Vehículos y pasajeros
Akosombo Kpando Kete-Krachi Yeji
Adowso Ekye
Agordeke Kpando
Yeji Makango
Kete-Krachi Kejeji
Dambai Dodoikope